Zamknij
REKLAMA

Raport z działalności Prezydenta Miasta Zawiercie w styczniu i lutym

23:02, 01.03.2019 | .
REKLAMA
Skomentuj

Poniżej prezentujemy opis działalności, sprawozdanie Prezydenta Miasta Zawiercie Łukasza Konarskiego za okres od dnia 30 stycznia do dnia 21 lutego 2019 r. Czym zajmował się Urząd Miasta i Prezydent w tym czasie: 

 

I.    W zakresie zamówień publicznych:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn.:

„Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.”

W dniu 15.02.2019 r. Zamawiający dokonał wybory najkorzystniejszej oferty  Wykonawcy: BLACKLINE S.C. Izabela Zaliwska – Kupis, Paweł Pinkowski  ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin, cena ofertowa: 37 262,25 zł brutto. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II.

W dniu 14.02.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Usługi Remontowo – Budowlane „JURKOT” Ryszard Kot ul. Skarżycka 105, 42-400 Zawiercie, cena ofertowa:  1 451 000,00 zł brutto.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Wykonywanie prac polegających na wycince drzew w ramach zadania pn.: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej Etap IV.”

W dniu 08.02.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa SEKWOJA Dawid Sutkowski Łowczówek 95A, 33-171 Pleśna, cena ofertowa: 87 366,90 zł brutto. 

Umowa została zawarta w dniu 14.02.2019 r. 

 

Zamawiający w dniu 15.02.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Część 1 – Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych nabywanych oraz zbywanych przez Gminę Zawiercie

Część 2 – Sporządzenie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanym jej podziałem.

W dniu 20.02.2019 o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert. Zamawiający jest na etapie badania ofert złożonych przez Wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu. 

           

5.     Zamawiający w dniu 24.01.2019 r. wszczął postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychw trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike & Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu.”

W dniu 20.02.2019 r. o godzinie 09:00 upłynął termin składania ofert. Zamawiający jest na etapie badania ofert złożonych przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

 

6.     W wyniku przeprowadzonych negocjacji,  na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. ea) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie przygotowania postępowań związanych z zastępstwem procesowym dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Wykonawca: Kancelaria Adwokacka berendowicz&berendowicz, z siedzibą w Zabrzu,
ul. Sikorskiego 118.

Okres obowiązywania umowy: 04.02.2019r do 31.12.2019r.

Wynagrodzenie: 11.808,00 PLN brutto/ miesięcznie

 

II. W zakresie prowadzonych inwestycji:

 

1. Inwestycja pn.: ”Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ w Zawierciu” (budynek przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu). Termin realizacji przedmiotu : do 30 sierpnia 2019r. od daty zawarcia umowy. Wartość przedmiotu umowy: 3.222.542,26 PLN.

     Trwają prace  związane z wykonaniem  wewnętrznej instalacji c.o. i wod- kan  w zakresie rozprowadzenia rur, wykonano wylewki „chudy beton”, trwają roboty murarskie tj. wykonanie ścianek działowych.

     Prowadzony na bieżąco  nadzór inwestorski.

 

2. Inwestycja pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu
w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”, realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych”, Poddziałanie 10.2.1 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”. Wartość przedmiotu umowy: 3.846.843,03 PLN. Termin wykonania : do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

     Wykonano  prace  w zakresie rozprowadzenia rur w celu  wykonania  wewnętrznej instalacji c.o. i wod- kan , wykonuje się ruszt pod  ścianki działowe i sufitów podwieszanych z profili stalowych, wykonano wylewki posadzek w pomieszczeniach z wyjątkiem korytarzy i sal technicznych, wykonano szyby windowe, wykonuje się okablowanie elektryczne w budynku, rozpoczęto prace ziemne związane z zagospodarowaniem terenu.

     Prowadzony na bieżąco  nadzór inwestorski.

 

    3.  Inwestycja pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu                                                       – etap I ” (budynek dawnej Willi Dyrektora TAZ w Zawierciu, ul. Szymańskiego 2),
w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu”, realizowane
w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  – ZIT”. Wartość przedmiotu umowy: 1.040.206,03 PLN brutto. Termin wykonania: do 15 kwietnia 2019r.

     Trwają prace związane z renowacją elewacji budynku .

     Prowadzony na bieżąco  nadzór inwestorski.

 

4. Wykonanie prac polegających na wycince drzew w ramach zadania „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej Etap IV”.

    Termin realizacji przedmiotu umowy: Wycinka drzew: od dnia zawarcia umowy                      tj. (14.02.2019r.) do 28.02.2019r.

    Uporządkowanie terenu po ścince 30 dni od dnia wycinki ostatniego drzewa tj. do 30.03.2019r.

    Wartość przedmiotu umowy: 87.366,90 PLN brutto

 

 III. W zakresie prowadzonych projektów unijnych.

 

1.   W dniu 04.02.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji pn.: „Modernizacja i adaptacja zdegradowanego budynku dawnej łaźni na osiedlu TAZ
w Zawierciu” (budynek położony w Zawierciu przy ul. Bohaterów Westerplatte 2)
w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu”, realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  – ZIT”. Wykonawca – Firma Projektowo-Usługowa KONCEPT mgr. inż. Marcin Wodzyński z siedzibą w Myszkowie, ul. Kościuszki 51. Wartość przedmiotu umowy: 6.900,00 PLN brutto.    

 

2.    W dniu 01.02.2019r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych na realizowanej przez Gminę Zawiercie inwestycji pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu
w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione” (budynek położony
 w Zawierciu przy ul. Niedziałkowskiego 22), w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku na osiedlu TAZ w Zawierciu w celu adaptacji na mieszkania wspomagane i chronione”, realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Działanie 10.2. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych”, Poddziałanie 10.2.1 „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganegoi chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT”. Wykonawca – Firma Projektowo-Usługowa KONCEPT mgr. inż. Marcin Wodzyński z siedzibą w Myszkowie, ul. Kościuszki 51. Wartość przedmiotu umowy: 5.900,00 PLN brutto

 

3.   W dniu 13.02.2019 r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zamówienia pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż elementów promocyjnych dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Zawiercie współfinansowanych ze środków unijnych   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, w ramach zadania pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu”. Wykonawca – Firma LAVIGO Paweł Komenda z siedzibą w Zawierciu, ul. Szeroka 18. Wartość przedmiotu umowy: 1.891,74 PLN brutto.

 

4.    W dniu 13.02.2019 r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zamówienia pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż elementów promocyjnych dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Zawiercie współfinansowanych ze środków unijnych   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, w ramach zadania pn.: „Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego”. Wykonawca – Firma LAVIGO Paweł Komenda z siedzibą  w Zawierciu,  ul. Szeroka 18. Wartość przedmiotu umowy: 1.720,77 PLN brutto.

 

IV. W zakresie nieruchomości, gospodarki miejskiej i transportu.

Nabycie na własność Gminy Zawiercie nieruchomości nr ew. 2900/1 obręb Blanowice zlokalizowanej przy ulicy Glinianej.
Aport nieruchomości oznaczonej nr ew. 1095/32 (obr. Marciszów) i nr ew. 131/1 (k.m. 9 obr. Zawiercie) na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Sporządzenie planu zamówień publicznych na rok 2019 r.
Sporządzenie sprawozdania dla GUS w zakresie gospodarki gruntami pod budownictwo mieszkaniowe.
Sporządzenie sprawozdania z mienia komunalnego za rok 2018.
Przeprowadzono procedury mające na celu wyłonienie gazet o zasięgu ogólnokrajowym
i obejmującym co najmniej powiat zawierciański, w których publikowane będą ogłoszenia związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi a także wyłonienie rzeczoznawców majątkowych sporządzających operaty szacunkowe na zlecenie Wydziału.
Przygotowanie dwóch projektów uchwał na zbycie nieruchomości, jednego projektu uchwały dot. ustanowienia służebność przesyłu oraz projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Zawiercie w drodze darowizny od Skarbu Państwa.
Wystawiono i wysłano 78 faktur z tytułu dzierżawy nieruchomości, 2 faktury za ekspozycję reklam na terenie działek gminnych oraz 22 faktury dot. zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych a także sporządzono zestawienie faktur za styczeń 2019 r .
Analizowanie wniosków w sprawie zbycia nieruchomości gminnych oraz badanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
Wydanie 6 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości.
Wydano 2 decyzje w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
Przygotowano 2 wnioski o ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej oraz
4 zgody na wykreślenie hipotek.
Przesłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie dwóch odwołań wraz z dokumentacją dot. naliczenia opłaty adiacenckiej.
Prowadzono rozmowy oraz korespondencje pisemną w sprawie ul. Zachodniej.
Przeprowadzono analizę w sprawie nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa części nieruchomości pod realizację projektu Bike&Ride.
Przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego oraz Transportu, wraz
z opracowaniem zakresu i zasad jego funkcjonowania.
Opracowanie i publikacja na stronie internetowej www.zawiercie.eu oraz w BIP informacji dla mieszkańców i przedsiębiorców dotyczących przekształcenia z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz ze wzorami formularzy składanymi w ramach rozpatrywania spraw w tym zakresie. Prowadzenie w tym zakresie rozmów ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz udzielanie informacji mieszkańcom.
Wydano 3 zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy Zawiercie
w związku z lokalizacją infrastruktury technicznej.
Przygotowano 600 umów dot. dzierżawy terenów gminnych.
Wydano 10 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Sporządzono 30 informacji o  wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Prowadzono weryfikację nieruchomości pod kątem możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ewidencji gruntów i budynków, aktów notarialnych, operatów szacunkowych, ksiąg wieczystych oraz centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
Wysłano ok. 250 informacji  do przedsiębiorców dot. zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
Sporządzenie czterech oświadczeń Prezydenta Miasta o niekorzystaniu z prawa pierwokupu.
Prowadzenie postępowania w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy  drogi, w tym dokonywanie codziennych oględzin terenu.
Przeglądy drzewostanu na ul. Kosowskiej, w Parku Mickiewicza i Parku Kościuszki oraz
w pasach drogowych ulic Korzennej, Lipowej i Prusa.
Prowadzenie procedury dot. uchwalenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawiercie na rok 2019.
Sporządzono 10 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego bez umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym dróg gminnych z naliczeniem opłat.
Sporządzono 7 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych.
Sporządzono 3 pisma zezwalające na wejście w teren, dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
Sporządzono 6 decyzji zezwalających na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
w pasach drogowych.
Sporządzono 1 pismo uzgadniające trasę projektowanego urządzenia infrastruktury technicznej.
Sporządzono 2 pisma dot. lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg wewnętrznych.
Sporządzono 4 opinie dot. projektów czasowej zmiany organizacji ruchu.
Prowadzenie działań finansowych i logistycznych w ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
Realizacja porozumień w zakresie prowadzenia przez Gminę Zawiercie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba, Siewierz, Włodowice.
 Zawarto 4 aneksy w zakresie powierzenia prowadzenia przez Gminę Zawiercie lokalnego transportu zbiorowego.
Wydano zgodę i określono zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zawiercie dla 1 przewoźnika.
Przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami/pasażerami nt. linii komunikacyjnych, rozkładów jazdy, budową/remontem wiat przystankowych, a także zmianą lokalizacji przystanków lub postawieniem nowych przystanków, porządku, koszy na śmieci.
Uzgodnienia i współpraca z operatorem publicznego transportu zbiorowego –
ZKM Sp. z o.o., dotycząca efektywnego systemu przewozów zbiorowych, budowanie ofert usług publicznych w przewozach zbiorowych – udział w konsultacjach w zakresie zmian funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz przebiegu linii komunikacyjnych.
Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informację dotyczącą publicznego transportu zbiorowego za rok 2018.

 

V. W zakresie ochrony środowiska: 

 

1.      Wydano 7 decyzji udzielających zezwolenia na usunięcie drzew.

2.      Przyjęto 11 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.      Wydano 1 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew.

4.      Udzielono odpowiedzi na wniosek o udostępnienie wykazu form ochrony przyrody na terenie Gminy Zawiercie wraz z podaniem aktu uchwalenia, złożonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

5.      Rozpatrywanie wniosków składanych na podstawie uchwały Nr XVI/141/15 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. (ze zmianami) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska: - w zakresie ograniczenia niskiej emisji wpłynął 1 wniosek; -
w zakresie likwidacji wyrobów zawierających nie wpłynął żaden wniosek.

6.      Przygotowano informację dla Wydziału Organizacyjno-Prawnego w sprawie wniosku
o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt właścicielowi (opiekunowi) na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

7.      Przygotowano plan zamówień publicznych Wydziału Ochrony Środowiska na rok 2019.

8.      Przygotowano sprawozdanie z realizacji planu finansowego Wydziału Ochrony Środowiska za rok 2018.

9.      Prace związane z organizacją spektaklu teatralnego z zakresu edukacji ekologicznej
w Miejskim Ośrodku Kultury dla zawierciańskich przedszkolaków planowany spektakl pt. "Rajska wyspa" – 16 kwietnia 2019 r.

10.    Prace nad przygotowaniem prelekcji o charakterze edukacyjno-ekologicznym na temat ”Dzikie zwierzęta obok nas” – ustalenia organizacyjne dotyczące miejsca i terminu prelekcji na październik 2019 r.

11.    Prace nad przygotowaniem sprawozdania za rok 2018 z Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku).

12.    Udział w jednej wizji w ramach prac Komisji ds. oceny niehumanitarnego traktowania zwierząt.

13.    Rozstrzygnięcie procedury celem udzielenia zamówienia na wykonanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Zawiercie” – wybrano ofertę: Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja Czupryn Paweł.

14.    Prace przygotowawcze celem przedłożenia sprawozdania Ministrowi Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej w sprawie postępów realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym za rok 2018.

15.    Wystąpiono po raz kolejny do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz podległych mu jednostek w sprawie przeprowadzenia prac utrzymaniowych w korycie rzeki Warty na terenie Gminy Zawiercie.

16.    Przygotowano projekt wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowice w sprawie udzielenia dotacji na zadanie: opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zawiercie na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

17.    Prowadzenie postępowań w sprawach wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa – 2 sprawy (ul. Kilińskiego, ul. Rzemieślnicza).

18.    Prowadzenie postępowań z zakresu art. 29 Prawa wodnego (obecnie art. 234 ustawy Prawo wodne) – ul. Gliniana (ponowne rozpatrzenie); Rudniki – Włodowice, Gmina Zawiercie prowadzi jako organ zastępczy (ponowne rozpatrzenie).

19.    Prowadzenie kontroli w sprawach należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz wywiązywania się z obowiązku wykonania nasadzeń zamiennych.

20.    Podjęto prace nad aktualizacją procedur z zakresu działania Wydziału uwzględnieniem zmian organizacyjno-prawnych.

21.    Przygotowano „Informację na temat jakości i ochrony powietrza w Zawierciu” (na posiedzenie Komisji Społecznej,  Komisji Budżetu i Gospodarki oraz sesję Rady Miejskiej).

22.    Wypełniono ankietę dotyczącą opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy; ankieta jest elementem realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”.

23.    Przystąpiono do prac przygotowawczych celem ewentualnego złożenia wniosku
o udzielenie dotacji ze środków WFOŚiGW ramach dofinansowania zadań związanych
z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – przygotowano informacje i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – w terminie od dnia 11 lutego do dnia 21 lutego 2019 r. nie wpłynął do Urzędu żaden wniosek.

24.    Przygotowano odpowiedź na pismo postępowania wyjaśniającego z art. 26 ustawy
o odpadach – ul. Firlejów.

25.    Przekazano według kompetencji do Starosty Zawierciańskiego pismo dotyczące uciążliwości (hałas) przy ul. Żelaznej.

26.    Udzielono wyjaśnień w sprawie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – poinformowano wnioskodawcę o wymogach spoczywających na Inwestorze przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków  wynikające z prawa budowlanego (kompetencje Starosty) oraz
o konieczności dokonania zgłoszenia na podstawie Prawa ochrony środowiska.

27.    W toku postępowania w przedmiocie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:

-        Budowa obiektu handlowo – usługowego w Zawierciu przy ul. Sikorskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – po rozpatrzeniu oświadczenia wydano decyzję umarzającą postępowanie w związku z oświadczeniem Inwestora,

-        Rozbudowa zakładu  "CHEMOKOR" HENRYK GROCHOWALSKI w Zawierciu ul. Okólna 10 na działkach 1/72, 1/120, 1/49 i wydzielonej części działek 1/140, 1/151wydano postanowienie niestwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

-        Budowa pieca grzewczego i klatek walcowniczych wraz z infrastrukturą techniczną dla istniejącej linii Morgana w CMC Poland Sp. z o. o. – postępowanie w toku.

-        Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709 S na odcinku Zawiercie – Poręba od skrzyżowania
z drogą wojewódzką DW 791 (ul. Mrzygłodzka) w miejscowości Zawiercie do granicy miasta – gminy Zawiercie z granicą miasta – gminy Poręba – wszczęcie postępowania, wystąpienie do organów opiniujących;

-        Budowa zakładu produkcyjnego produkcji dodatków funkcjonalnych do żywności na działce nr 210/3 w Zawierciu przy ul. Cerefisko - Inwestor do dnia 21.02.2019 r. nie dokonał wymaganych uzupełnień.

-        Budowa linii do malowania proszkowego na terenie zakładu AXA Stenman zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Technologicznej 8 - wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia braków;
w związku z uzupełnieniem braków – wszczęto postępowanie, wystąpiono do organów opiniujących.

28.    Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpadów zgromadzonych bez wymaganego zezwolenia na terenie byłej Przędzalni Przyjaźń na dwóch działkach.

29.    Postępowanie w sprawie nakazania odpadów zgromadzonych bez wymaganego zezwolenia na terenie byłej Przędzalni Przyjaźń (w hali na jednej z działek) z udziałem Prokuratora.

30.    Udział pracownika Wydziału w spotkaniu na temat możliwości utworzenia na terenie gminy miejsca spełniającego warunki czasowego magazynowania odpadów, o którym mowa 
w art. 24a ust. 2 ustawy o odpadach.

31.    Zakończenie sprawozdawczości na potrzeby kontroli zarządczej w Wydziale.

32.    Udział pracowników Wydziału w spotkaniach w sprawach planowanych inwestycji wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wizje w terenie oraz spotkania
w Urzędzie).

33.    Udział pracowników Wydziału w następujących szkoleniach: „Zanieczyszczenie powietrza – aspekty środowiskowe i zdrowotne” - organizowane przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 31 stycznia 2019 r.; „Zieleń-Architektura-Krajobraz – 2019” organizowanego przez BELWEDER-LD 4 lutego 2019 r.

34.    Korespondencje w bieżących sprawach nieuwzględnionych wyżej, udział w oględzinach
i wizjach lokalnych.

 

w tym działania Referatu Gospodarki Komunalnej:

1.      Wysłano 20 wezwań do złożenia deklaracji lub zmiany deklaracji w opłacie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.      Przeprowadzono 24 rozmowy telefoniczne w celu weryfikacji złożonych deklaracji.

3.      W wyniku prowadzonej w referacie weryfikacji nieruchomości niezamieszkałych  wysłano 62 pisma do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu wyjaśnienia czy nieruchomość w dalszym ciągu jest niezamieszkała (weryfikacja dotyczy budynków mieszkalnych, dla których nie złożono stosownej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wskazano, że w budynku nikt nie mieszka).

4.      Wysłano 11 pism oraz przeprowadzono 32 rozmowy telefoniczne w celu wyjaśnienia wpłat lub przypomnienia o zaległych płatnościach.

5.      Wysłano 32 upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.      Wysłano 67 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7.      Poddano weryfikacji 4 sprawozdania oraz 1 korektę sprawozdania od podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

8.      Poddano weryfikacji 25 sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za II półrocze 2018 r.

9.      Poddano weryfikacji 16 sprawozdań od podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za IV kwartał 2018.

10.    Przyjęto, poddano weryfikacji i wprowadzono do systemu WYDRA 97 deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 7 deklaracji pierwszych, 12 deklaracji dot. zgonów, 11 deklaracji dot. urodzeń.

11.    Na wniosek przedsiębiorcy dokonano zmiany danych w rejestrze działalności regulowanej.

12.    Po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy wydano decyzję udzielającą zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

13.    Przyjęto 3 pisma w sprawie dostarczenia na nieruchomości pojemnika na odpady komunalne.

14.    Przygotowano i wysłano do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach aktualny wykaz podmiotów wpisanych w 2018 r. do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych
z tego rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

15.    Przygotowano i wysłano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2018 r.

16.    Przyjęto 11 informacji o wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych i na ich podstawie uzupełniono bazę azbestową.

17.    Przygotowano i przekazano do Wydziału Organizacyjno - Prawnego odpowiedź dotyczącą interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Zawierciu, dotyczącą częstotliwości wywozu tworzyw sztucznych – brak możliwości zwiększenie częstotliwości do 31 grudnia 2019 r.

18.    Udzielono odpowiedzi na pismo dotyczące rachunków za wywóz odpadów komunalnych.

19.    Dokonano zgłoszenia przedsięwzięć do kalendarza imprez na 2019 r.

20.    Przygotowano regulaminy konkursów ekologicznych „Zbiórka zużytych baterii suchych w 2019 r. – edycja XIX” oraz na „Zbiórka makulatury w 2019 r. – edycja XI” kierowanych do przedszkoli i szkół podstawowych.

21.    Przeprowadzono procedurę na „Zorganizowanie show teatralno-ekologicznego dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych o tematyce segregacji odpadów komunalnych”.

22.    Wystąpiono do Prezydenta Wrocławia z 1 wnioskiem o udostępnienie danych
z rejestru mieszkańców.

23.    Przeprowadzono 1 kontrolę dotyczącą miejsca ustawienia pojemników dla mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych (kamienice) oraz czystości wokół tych pojemników.

VI. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

1.   Prowadzone są prace związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce                            i Żerkowice. Pismem z dnia 30.01.2019 r. przekazano do Marszałka Województwa Śląskiego materiały uzupełniające dot. wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych własności innej niż Skarb Państwa. Za pismem z dnia 31.01.2019 r. przekazano uzyskaną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zawierciu oraz uzgodnienie i opinię z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska
w Katowicach. W dniu 13.02.2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego zawiadomił
o przeprowadzeniu dowodu z oględzin w postepowaniu administracyjnym w sprawie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (planowany termin oględzin 06.03.2019r.)

2.   Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte (na podstawie uchwały intencyjnej nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2019 r.). Pismami  z dnia 31.01.2019 r. wystąpiono do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu ww. miejscowego planu. W dniu 11.02.2019r. uzyskano ww. zgodę Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3.   Przygotowano 2 projekty uchwał w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie                         dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I oraz etap II oraz związane z tym materiały, przedłożone Biurze Rady Miejskiej w Zawierciu, celem ich przedłożenia Radzie Miejskiej na najbliższej sesji (tj. 27.02.2019r.)

4.   Prowadzone są prace związane z uporządkowaniem obiektów i urządzeń reklamowym na terenie gminy, mające na względzie ład przestrzenny na terenie naszego miasta i estetykę jego ulic.

5.   Sporządzono 35 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz o kierunkach przyjętych w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6.   Sporządzono 4 opinie w przedmiocie zgodności projektu inwestycyjnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.   Sporządzono 3 zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

8.   Sporządzono 22 wypisy i 22 wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

9.   Wydano 1 postanowienie w zakresie zgodności projektowanego podziału nieruchomości                 z ustaleniami miejscowego planu.

10. Dokonano analizy 34 aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

11. Prowadzono postępowanie w 2 sprawach dotyczących ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

12. Zlecono rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie 1 operatu szacunkowego                                      w przedmiocie ustalenia wysokości tzw. opłaty planistycznej ora 1 opinii w przedmiocie analizy aktu notarialnego pod kątem zasadności roszczeń z tytułu opłaty j.w.

13. Udzielono 1 odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

14. Rozpatrywano 2 wnioski w sprawie odszukania dokumentów archiwalnych.

15. Sporządzono dla Wydziału Księgowości Budżetowej zestawienie zaległości w płatnościach należności jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu miejscowego za miesiąc styczeń 2019 r.

16. Wystosowano 1 upomnienie o zapłatę zaległości z tytułu tzw. opłaty planistycznej.

17. Udział w posiedzeniach ZUDP (2 posiedzenia).

18. Sporządzono dla Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych plan zamówień publicznych Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego na 2019 r.

19. Przygotowano i przekazano do archiwum zakładowego wybraną dokumentację prowadzonych przez tut. Wydział spraw z lat  2004 - 2006r.

 

VII. W zakresie spraw mieszkaniowych:
 
1.     Wydano 3 skierowania do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych,                      
   w tym:

·       z tytułu realizacji listy rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy 

   najmu lokali mieszkalnych – 3
 
2. Wpłynęły podania dotyczące następujących spraw:
·       przydziału mieszkań komunalnych - 9
·       wnioski o zrealizowanie wyroków eksmisyjnych - 1
·       zamiany mieszkania  -  2
·       przepisania umowy najmu -  1
 
VIII. W zakresie ewidencji ludności:

 

1.   Zarejestrowano  w Ewidencji Ludności:

a) noworodków –13

b) zgonów –46

2.   Zameldowano na pobyt stały spoza gminy –  30,

3.   Wymeldowano z pobytu stałego poza gminę – 24,

4.   Przemeldowano w obrębie gminy (pobyt stały) – 47 ,

5.   Zameldowano na pobyt czasowy – 88 ,

6.   Wymeldowano z pobytu czasowego – 4,

7.   Wszczęto postępowania administracyjne dotyczące zameldowania, wymeldowania, anulowania  czynności polegającej na zameldowaniu –7,

8.   Wymeldowano z pobytu stałego decyzją administracyjną –7  ,

9.   Wydano decyzji o odmowie wymeldowania z pobytu stałego

    lub czasowego -1,

10. Wydano decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego
   o wymeldowanie lub zameldowanie –2,

11. Wydano postanowień o odmowie wszczęcia postępowania-2 ,

12. Wydano zaświadczeń – 48 ,

13. Udostępniono informacje adresowe – 56,

 

IX. W zakresie dowodów osobistych:

 
1.  Złożonych wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego – 232
2.  Wydanych dowodów osobistych   - 203       
3.  Unieważnionych dowodów osobistych –  212
4.  Wydanych zaświadczeń o utracie dowodu osobistego –40

 

X. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

 

1.Dokonano następujących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o           

    Działalności Gospodarczej :

-  założenie - nowe wpisy -  23      

-  zakończenie - wykreślenia  wpisów  -21

-  zmian wpisów – 82

-  zmiana z zawieszeniem -  21

-  zmiana z wznowieniem – 6

- zmiana z zakończeniem -   3

 

 Ogółem  liczba złożonych  wniosków do CEIDG –  156

 

XI. W zakresie edukacji 

1.      Rozliczenie i sporządzenie sprawozdania merytorycznego z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – priorytet III.

2.      Rozliczenie dotacji z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica”.

3.      Przygotowanie procedury rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020. Podanie do publicznej wiadomości terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.      Przygotowanie procedury rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2019/2020. Podanie do publicznej wiadomości terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

5.      Określenie i podanie do publicznej wiadomości terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas I, IV i VII sportowych oraz VII dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie.

6.      Określenie i podanie do publicznej wiadomości terminów składania wniosków o przyjęcie uczniów na rok szkolny 2019/2020 do klas IV i VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie, powstałych z przekształcenia gimnazjów.

7.      Organizacja w dniu 21.01.2019r. szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli: „Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w placówkach oświatowych od 1.01.2019r.

8.      Bieżące sprawy kadrowe dyrektorów szkół i przedszkoli.

9.      Zatwierdzanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli  na rok szkolny 2018/2019 zgodnie z wynikającymi zmianami.

10.    Bieżące zadania związane z realizacją comiesięcznych wypłat dotacji dla szkół, przedszkoli
i żłobków niepublicznych.

11.    Rekrutacja wniosków do rządowego programu „Lokalny Animator Sportu 2019”.

12.    Przygotowanie sprawozdania z działalności żłobków za 2018 r.

13.    Przygotowanie umów w sprawie udzielenia przez Gminę dotacji celowej dla podmiotów  prowadzących żłobki na terenie Gminy Zawiercie. 

14.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie organizacji dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka oraz przygotowanie umów dotyczących zwrotu kosztów dowozu ucznia własnym transportem.

15.    Przygotowanie projektów uchwał w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i  przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie oraz w sprawie  ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i młodsze.

16.    Przekazanie w/w projektów uchwał do konsultacji ze związkami zawodowymi.

17.    Weryfikacja oraz przekazanie do realizacji not księgowych otrzymanych z gmin sąsiednich dotyczących zwrotu kosztów dotacji  przedszkolnej.

 

XII. Do  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Zawierciu  skierowano wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   - 2.

 

XIII. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 5 w tym : detal - 3  ( nowy punkt), gastronomia - 2 (kontynuacja).

 

XIV. W zakresie promocji, kultury i sportu

Przyjęto 8 wniosków i przyznano patronat honorowy Prezydenta Miasta Zawiercie na wydarzenia:

1)     koncert jubileuszowy pn. „Szanse. Music – Dance. Konwenanse”, organizowany przez Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim,

2)     XXV Festiwal pn. „Marcowe Spotkania z Piosenką”, organizowany przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Zawierciańskiej,

3)     X Konferencja „ŻERMUN 2019”, organizowana przez I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego,

4)     targi edukacyjne, organizowane przez Zespół Szkół im. Józefa Bema,

5)     drużynowe mistrzostwa Polski w TAEKWON-DO ZS PUT, organizowane przez Klub Sportowy ORIENT,

6)     Potyczki Matematyczno – Sportowe dla klas I-III, organizowane przez Szkołę Podstawową nr 11,

7)     64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla szkół średnich i osób dorosłych oraz XXXI Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa”, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza,

8)     I Turniej Futsalu dla klas IV – VI Szkół Podstawowych, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 i Szkołę Podstawową nr 11.

 

W dniu 15 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie z członkami Społecznej Rady Kombatantów, podczas którego poruszono kwestię związaną z dalszą działalnością tej organizacji oraz kwestie organizacyjne obchodów i rocznic na terenie Miasta Zawiercie. Najbliższe zaplanowane wydarzenia to:

1)     Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 1 marca 2019 r. – Skwer AK przy
ul. Powstańców Śląskich,

2)     Rocznica potyczki Powstańców Styczniowych w Rokitnickim Lesie pod Zawierciem –
22 marca 2019 r. – Kopiec i grób poświęcony Powstańcom Cieszkowskiego (droga kolejowa do Łaz).

[UM Zawiercie]

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© zawiercie365.pl | Prawa zastrzeżone